Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Правила прийому

Правила прийому на навчання до Хмельницького професійного ліцею електроніки на 2011 - 2012 н.р. 

 

1. Загальна частина   


   1.1 До  Хмельницького професійного ліцею електроніки приймаються  тільки  громадяни України.  
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019(1019-2007-п) «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах до ліцею не приймаються, так як у навчального закладу відсутня ліцензія на їх підготовку.

   1.2. Громадяни  України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
  
   1.3. Обмеження допускаються за віковими (вік вступників - до 25 років) та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України. Стать вступників не обмежується.
При навчанні на умовах контракту вік вступників не обмежується.

   1.4. У професійному ліцеї електроніки  підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

2. Приймальна комісія


  2.1. Прийом до Хмельницького професійного ліцею електроніки здійснює приймальна комісія.

   2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею,  який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

   2.3. Правила  прийому  до  професійного ліцею електроніки розроблено  згідно  з Типовими  правилами  прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

   2.4. Приймальна комісія:
      - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,  слухачів, наступного працевлаштування;
      - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею електроніки, оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;
      - організовує роботу щодо комплектування  навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів,  віку, стану здоров'я  та професійної придатності вступників;
      - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

   2.5. Згідно з планом державного замовлення в 2011 році професійний ліцей електроніки здійснює прийом учнів на денну форму навчання з наступних професій:      

на базі 9 класів 
   термін навчання 3 роки
      - електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин - 30 чол.
      - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування - 30 чол.
      - оператор поштового зв’язку;  секретар керівника - 30 чол.
      - радіомеханік з обслуговування та ремонту  радіотелевізійної апаратури - 30 чол.
      - електромеханік торговельного та холодильного устаткування - 30 чол.
      - майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування  автомобільних засобів - 30 чол.
        
на базі 11 класів 
   термін навчання 10 місяців
      - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування - 30 чол.

 

На умовах контракту:
     
на базі 11 класів
   з терміном навчання 10місяців
      - оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних  машин - 30 чол.
      - електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин - 30 чол.
        
   з терміном навчання 1,5 р.
      - радіомеханік з обслуговування та ремонту  радіотелевізійної апаратури - 30 чол.
      
Правила прийому до професійного ліцею електроніки доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, профорієнтаційні листівки та буклети.
Випробування для вступників –  тестування та співбесіда.
 

Курсова підготовка
(підвищення кваліфікації, перепідготовка)


   - оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних  машин - 30 чол.
   - радіомеханік з обслуговування та ремонту  радіотелевізійної апаратури - 30 чол.
   - електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин - 30 чол.
   - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування - 30 чол.
 

3. Документи для вступу


   3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею електроніки із зазначенням обраноїпрофесії, форми навчання, місця проживання та необхідності  працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
    - атестат (свідоцтво про освіту) в оригіналі;
    - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал);
    - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см .
    - Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів
    
   3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

   3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому

   4.1. Прийом до професійного ліцею електроніки проводиться шляхом конкурсного  відбору за результатами вступних випробувань.
 
   4.2. Вступні випробування  можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. 
      
5. Зарахування
                  
   5.1. Зарахування  до професійного ліцею електроніки проводиться за результатами:
      - середнього балу документа про освіту (свідоцтво, атестата);
      - результатів тестування;
      -  результатів співбесіди;
      - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" надане таке право;
      - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
      - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
      - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

   5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних  результатах вступних випробувань:
      - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
      - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
      - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" надане таке право. 

   5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
      - ветерани війни  та  особи,  на  яких  поширюється  чинність Закону України "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту";
      - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;
      - особи, які вступають до професійно-технічного  навчального закладу за цільовим направленням на навчання. 

   5.4. Не  пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання. 

   5.5. У разі  оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

   5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах  державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у  розділі  3  Правил прийому до ліцею. 

   5.7. Зарахування до професійного ліцею електроніки здійснюється наказом директора ліцею,  підписаним  не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. 

   5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійного ліцею електроніки  супроводжується укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником  (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.
    
6. Прикінцеві положення
         
   6.1. Особи,  які без поважних причин не приступили до  занять протягом 10 днів від дня їх  початку,  відраховуються  з ліцею. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.  При невиконанні  державного  замовлення  на прийом  з  окремих  професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом. 

   6.2. Особам,  які  не  зараховані до професійного ліцею електроніки, а також  тим,  які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

   6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 

   6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється    спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері  професійно-технічної освіти,  міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,  яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою Міністрів, обласними органами управління професійно-технічною освітою.